Catia V6 Essentials

Catia V6 Essentials

Tài liệu hoàn toàn bằng tiếng anh , định dạng PDF - 305 Trang , toàn bộ tài liệu sẽ giới thiệu đến bạn đọc các kiến thức để nhanh chóng sử dụng phiên bản Catia V6 . Tài liệu bao gồm 6 chương như sau.

Chapter 1: Getting Started with CATIA V6 1
1.1 Key Enhancements in CATIA V6 2
1.2 Installing CATIA V6 3
1.3 Opening CATIA V6 12
1.4 Starting a Workbench in CATIA V6 16
1.5 Exploring the CATIA V6 User Interface 18
Chapter 2: Sketcher Workbench 25
2.1 Invoking the Sketcher Workbench 26
2.2 Drawing Shapes Using the Sketcher Workbench 29
2.3 Editing and Modifying Sketches 54
2.4 Working with Constraints on Sketches 69
Chapter 3: Part Design Workbench 81
3.1 Using Sketch-Based Features 82
3.2 Using Dress-Up Features 104
3.3 Using Transformation Features 126
3.4 Inserting Additional Bodies into Solid Models 148
Chapter 4: Assembly Design Workbench 153
4.1 Creating an Assembly 153
4.2 Working with Assembly Components 164
4.3 Using Assembly Features 173
Chapter 5: Wireframe and Surface Design Workbench 181
5.1 Creating Wireframe Elements 181
5.2 Creating Surfaces 196
Summary 244
Chapter 6: Generative Sheet Metal Design Workbench 245
6.1 Creating Sheet Metal Walls 245
6.2 Bending Sheet Metal Walls 264
6.3 Cutting Sheet Metal Walls 281Link tải về :  Liên hệ trực tiếp