Giáo Trình Cơ Sở CAD/CAM Trong Thiết Kế Và Chế Tạo


       Giáo trình được biên soạn nhằm phục vụ đào tạo ở hệ THCN về kỹ thuật, đồng thời phục vụ cho đào tạo ở bậc Cao đẳng và Đại học ngành sư phạm kỹ thuật. Các sinh viên đại học ngành kỹ thuật cũng có thể tham khảo giáo trình này khi học AutoCAD, vì phần này nằm trong mức độ kiến thức quy định của khung chương trình về vẽ ký thuật ở các trường này.
      Giáo trình ( Phần 1) gồm hai phần:
+ Phần A: Cơ sở CAD/CAM
+ Phần B: Làm việc với AutoCAD

   
       Nội dung của giáo trình được tác giả biên soạn trên cơ sở các bài giảng dùng trong công tác giảng dạy nhiều năm tại các trường THBC - Kỹ thuật tin học
Hà Nội ( ESTIH), tại khoa Sư phạm kỹ thuật trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
      Bên dưới đây là một số hình ảnh về tài liệu và đường link tải về ở cuối bài biết .

Link tải về tài liệu: Tại Đây