Manufacturing Engineering and Technology - Full books - 1197 Trang

Manufacturing Engineering and Technology 

Tài liệu hoàn toàn bằng tiếng anh , định dạng PDF , 1197 trang A4 , đây là một cuốn cẩm nang nói về tất cả các vấn đề liên quan đến vật liệu kim loại và các vấn đề liên quan đến chế tạo . Nội dung chính bao gồm 40 vấn đề chính bên dưới đây : 
 1. The Structure of Metals
 2. Mechanical Behavior, Testing, and Manufacturing Properties of Materials
 3. Physical Properties of Materials
 4. Metal Alloys: Their Structure and Strengthening by Heat Treatment
 5. Ferrous Metals and Alloys; Production, General Properties, and Applications
 6. Nonferrous Metals and Alloys: Production, General Properties, and Applications
 7. Polymers: Structure, General Properties, and Applications
 8. Ceramics, Graphite, Diamond, and Nanomaterials: Structure, General Properties, and Applications
 9. Composite Materials: Structure, General Properties, and Applications
 10. Fundamentals of Metal Casting
 11. Metal-Casting Processes and Equipment
 12. Metal Casting: Design, Materials, and Economics
 13. Metal-Rolling Processes and Equipment
 14. Metal-Forging Processes and Equipment
 15. Metal Extrusion and Drawing Processes and Equipment
 16. Sheet-Metal Forming Processes and Equipment
 17. Powder-Metal Processing and Equipment
 18. Ceramics, Glasses, and Superconductors: Processing and Equipment
 19. Plastics and Composite Materials: Forming and Shaping
 20. Rapid-Prototyping Processes and Operations
 21. Fundamentals of Machining
 22. Cutting-Tool Materials and Cutting Fluids
 23. Machining Processes: Turning and Hole Making
 24. Machining Processes: Milling, Broaching, Sawing Filing, and Gear Manufacturing
 25. Machining Centers, Machine-Tool Structures, and Machining Economics
 26. Abrasive Machining and Finishing Operations
 27. Advanced Machining Processes
 28. Fabrication of Microelectronic Devices
 29. Fabrication of Microelectromechanical Devices and Systems and Nanoscale Manufacturing
 30. Fusion-Welding Processes
 31. Solid-State Welding Processes
 32. Brazing, Soldering, Adhesive-Bonding, and Mechanical-Fastening Processes
 33. Surface Roughness and Measurement; Friction, Wear, and Lubrication
 34. Surface Treatments, Coatings, and Cleaning
 35. Engineering Metrology and Instrumentation
 36. Quality Assurance, Testing, and Inspection
 37. Automation of Manufacturing Processes
 38. Computer-Aided Manufacturing
 39. Computer-Integrated Manufacturing System
 40. Product Design and Process Selection in a Competitive Environment
Link tải : Liên hệ trực tiếp hộp chát