Machining Technology

Machining Technology 
Đọc rồi bạn sẽ thấy , nó chi tiết và cụ thể hơn rất nhiều so với giáo trình mà bạn được học ở trường đại học , đó cũng là lý do mà nhiều người thích đọc tài liệu tiếng anh hơn là tiếng việt .
Tài liệu hoàn toàn bằng tiếng anh , định dạng PDF - 672 Trang A4 , Nội dung sách bao gồm 15 chương như sau .

Chapter 1 Machining Technology
Chapter 2 Basic Elements and Mechanisms of Machine Tools
Chapter 3 General-Purpose Machine Tools .
Chapter 4 Thread Cutting
Chapter 5 Gear Cutting Machines and Operations
Chapter 6 Turret and Capstan Lathes
Chapter 7 Automated Lathes
Chapter 8 Numerical Control and Computer Numerical Control Technology
Chapter 9 Hexapods and Machining Technology
Chapter 10 Machine Tool Dynamometers
Chapter 11 Nontraditional Machine Tools and Operations
Chapter 12 Environment-Friendly Machine Tools and Operations
Chapter 13 Design for Machining
Chapter 14 Accuracy and Surface Integrity Realized by Machining Processes
Chapter 15 Automated Manufacturing System


Link tải về : https://adf.ly/1LDWQk