Engineering Analysis with ANSYS Software


Engineering Analysis with ANSYS Software
Tài liệu hoàn toàn bằng tiếng anh , định dạng PDF , 473 trang A4 , tài liệu bao gồm 7 chương với nội dung như dưới đây .
  1. Basics of finite-element method
  2. Overview of ANSYS structure and visual capabilities
  3. Application of ANSYS to stress analysis
  4. Mode analysis
  5. Analysis for fluid dynamics
  6. Application of ANSYS to thermo mechanics
  7. Application of ANSYS to contact between machine elements

Link tải về : Liên hệ trực tiếp hộp chát