Creo Parametric 3.0 Basics - Phần 3 - 67 trang

Creo Parametric 3.0 Basics - Phần 3 - 67 trang
 Tài liệu hoàn toàn bằng tiếng anh , 67 Trang , định dạng PDF , hệ thống hình ảnh khá sinh động và dễ hiểu , tài liệu sẽ hướng dẫn bạn đọc tiếp cận với phần mềm Creo 3.0 từ những bước ban đầu . Nội dung bao gồm các phần sau đây .

Sweep Features 
* The Sweep command 
* Remove Material 
* Helical Sweep 
* Helical Sweep cutout 

Blend Features 
* The Blend command 
* Creating Blend Cut-outs 
* Types of the Cross-sections 
* Blends between existing model faces 
* Cross Sections with different number of sides 
* Rotational Blend 
* Blend feature 
* Rotational Blend feature 
* Swept Blend 

Modifying Parts 
* Edit Sketches 
* Editing Feature Definition 
* Edit Feature Dimensions 
* Suppress Features 
* Resume Suppressed Features 
* Changing the Feature References

Link tải về : Liên hệ trực tiếp