SOLIDWORKS 2015- A Power Guide for Beginner and Intermediate Users - Fulll books - 1104 Trang

       

Tài liệu hoàn toàn bằng tiếng anh , 1104 Trang , định dạng PDF , hệ thống hình ảnh khá sinh động và dễ hiểu , tài liệu sẽ hướng dẫn bạn đọc cách thức sử dụng phiên bản SolidWorks 2015 . Nội dung bao gồm 4 phần , tổng cộng là 13 chương ,  các chương sau đây :

Chapter 1. Introduction to SOLIDWORKS
Chapter 2. Drawing Sketches with SOLIDWORKS
Chapter 3. Editing and Modifying Sketches
Chapter 4. Applying Geometric Relations and Dimensions
Chapter 5. Creating First/Base Feature of a Solid Model
Chapter 6. Creating Reference Geometries
Chapter 7. Advanced Modeling I
Chapter 8. Advanced Modeling II
Chapter 9. Patterning and Mirroring
Chapter 10. Advanced Modeling III
Chapter 11. Working with Assemblies I
Chapter 12. Working with Assemblies II
Chapter 13. Working with Drawing

Link tải về : Liên hệ trực tiếp