Creo Parametric 3.0 Basics - Phần 1

Creo Parametric 3.0 Basics - Part 1 (Getting Started with Creo Parametric 3.0 and Sketching)
Tài liệu hoàn toàn bằng tiếng anh , 72 Trang , định dạng PDF , hệ thống hình ảnh khá sinh động và dễ hiểu , tài liệu sẽ hướng dẫn bạn đọc tiếp cận với phần mềm Creo 3.0 từ những bước ban đầu . Nội dung bao gồm các phần sau đây .

Getting Started with Creo Parametric 3.0 
* Introduction to Creo Parametric 3.0 
* Environments in Creo Parametric 3.0 
* Parametric Modeling in Creo Parametric 
* Associativity 
* File Types in Creo Parametric 
* Starting Creo Parametric 3.0 
* User Interface 
* Mouse Functions 
* Background 
* Shortcut Keys 


Sketching 
* Sketching in the Sketch environment 
* Sketching Commands 
* The Normal command 
* Resolve Sketch 
* Modify 
* Constraints 
* Turning ON/OFF Dimensions and Constraints 
* Construction Mode 
* The Circular Trim command 
* The Circular command 
* The Chamfer Trim command 
* The Delete Segment command 
* The Divide command 
* The Corner command 
* The Mirror command 
* The Rotate Resize command 
* The Offset command 
* The Thicken command 
* PaletteLink tải về : Liên hệ trực tiếp